REGULAMIN

§ 1. Definicje pojęć

 1. Serwis – strona internetowa https://fotografia-kulinarna-crispygracie.elms.pl/ to platforma e-learningowa, która umożliwia Usługobiorcom korzystanie z kursów i materiałów edukacyjnych online oraz zakup Usług przez Usługobiorcę,
 2. Newsletter – czasopismo rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów zawierające treści związane z świadczonymi Usługami, a także treści marketingowe lub promocyjne,
 3. Blog – strona internetowa www.crispygracie.com,
 4. Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez  Serwis na zasadach określonych w Regulaminie (w Serwisie może również być nazwany „Użytkownikiem”),
 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie,
 6. Polityka Prywatności – postanowienia określające sposób przetwarzania danych osobowych w Serwisie, Newsletterze w tym plików cookies,
 7. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu Konta w Serwisie poprzez podanie aktualnych danych osobowych Usługobiorcy,
 8. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie,
 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm),
 10. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm),
 11. Konto – utworzone w procesie Rejestracji, dostępne w Serwisie, profil Usługobiorcy,
 12. Login – charakterystyczny dla każdego Usługobiorcy email wraz z Hasłem, który umożliwi założenie i obsługę Konta Usługobiorcy,
 13. Produkt – wersja Usługi zawierająca określone przez Usługodawcę funkcjonalności. Szczegółowy opis Produktu  i jego cena udostępniana jest przez Usługodawcę w Serwisie lub na Blogu,
 14. Hasło – ciąg znaków (liter, cyfr lub innych znaków) wybrany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Usługobiorcy,
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
 16. Urządzenie – należące lub znajdujące się w posiadaniu Usługobiorcy przenośne lub stacjonarne urządzenie telekomunikacyjne, przede wszystkim w postaci telefonu komórkowego, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady świadczenia i sprzedaży usług drogą elektroniczną poprzez wykorzystywane przez Usługodawcę, Serwis oraz Newsletter.
 2. Usługobiorcą może być jedynie osoba powyżej 15 roku życia.
 3. Korzystanie z  Usług w Serwisie lub Newsletterze oraz złożenie reklamacji  jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Usługodawcami Serwisu oraz Newslettera są: Grażyna Leśniak, 1100 Farmington Dr., 26, Vacaville 95687.
 5. Bezpośredni kontakt z Usługodawcą jest możliwy mailowo pod adresem: grace@crispygracie.com.
 6. Polityka Prywatności sporządzona jest w odrębnym dokumencie i udostępnione Usługobiorcom w Serwisie oraz na Blogu.

§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Umowa pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą zostaje zawarta w momencie zakończenia Rejestracji Konta Usługobiorcy i opłacenia Produktu.

 1. Opis i cena Produktu dostępne będę są na stronie Serwisu lub na Blogu.
 2. Po przejściu do formularza zamówienia Usługobiorca będzie zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych i zaakceptowania poniższego Regulaminu. Podanie danych osobowych i akceptacja Regulaminu są dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy.
 3. Po podaniu niezbędnych informacji w trakcie Rejestracji należy kliknąć „Kupuję i płacę” i nastąpi przekierowaniu do opłacenia produktu.

§ 4. Wymagania techniczne

 1. Do prawidłowego działania Serwisu lub Newslettera wymagane jest korzystanie z Urządzenia podłączonego do sieci Internet.
 2. Usługodawca nie udziela wsparcia w zakresie użytkowania usług zewnętrznych, a w zakresie usług dodatkowych na zasadach określonych w odrębnym regulaminie albo umowie.
 3. Usługodawca nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego Usługobiorcy i  nie ponosi  za niego odpowiedzialności.
 4. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Usługobiorcy.
 5. Ochronie prawno-autorskiej podlegają Produkty w Serwisie, a także wszelkie elementy graficzne, multimedialne i twórcze elementy funkcjonalne Serwisu.
 6. Ochronie prawno-autorskiej podlegają również nowe wersje, modyfikacje oraz aktualizacje, adaptacje i inne zmiany utworów wskazanych w poprzednim ustępie.
 7. Do korzystania z Serwisu lub Newsletteru wymaganej urządzenie elektroniczne wyposażone w odpowiedni system operacyjny, w szczególności komputer, laptop, notebook, oraz sprawny i aktywny moduł dostępu do sieci Internet.
 8. Do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet oraz z włączoną obsługą plików cookies.
 9. Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku korzystania przez Usługobiorcy ze starszych wersji przeglądarek lub/i innych niż najnowsze, które są dostępne, Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Usługi.
 10. W trakcie korzystania z Usług, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Usługobiorcy zapisywane są pliki Cookies, w celu określenia regionalizacji Usługobiorcy oraz w celu badania użyteczności Serwisu i Bloga. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na stronie Serwisu jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies.

§ 5. Zakończenie świadczenia Usług.

 1. Usługobiorca na prawach konsumenta ma 14 dni nad odstąpienie od umowy. Okres ten może się wydłużyć nawet do 30 dni jeśli na to wskazuje opis danego Produktu. Warunkiem odstąpienia od umowy jest wysłanie oświadczenia na adres email grace@crispygracie.com.
 2. W przypadku przedsprzedaży Produtku Usługobiorca może odstąpić od umowy w każdym momencie przed publikacją Produktu i do 14 dni dni po jego publikacij na prawach konsumenta.
 1. Usługodawca może zakończyć świadczenie Usług i usunąć Konto Usługobiorcy z ważnych powodów, a w szczególności z powodu:
  1. udostępnienia Loginu i Hasła innym Usługobiorcom i osobom trzecim,
  2. naruszenia niniejszego Regulaminu
  3. gdy cel dokonanej Rejestracji lub sposób korzystania przez Usługobiorcy z Serwisie jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem ich funkcjonowania,
  4. dostarczania przez Usługobiorcy za pomocą Serwisu treści o charakterze bezprawnym i naruszających dobra osobiste innych Usługobiorców, osób trzecich lub  Usługodawcy.
 2. Usunięcie konta Usługobiorcy przez Usługodawcę równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy.

§ 6. Rejestracja oraz korzystanie z usługi Newslettera

 1. Zawarcie Umowy na korzystanie z Usługi Newslettera odbywa się w momencie podanie aktualnego adresu e-mail, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności, dodatkowych zgód i wciśnięcie przycisku, który potwierdza chęć rejestracji na przykład „Subskrybuj”. Podanie danych osobowych i akceptacja warunków oraz zgód jest dobrowolna, ale niezbędnea w celu otrzymywania Newslettera.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany w toku Rejestracji, do podania swojego prawdziwego, tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym adresu e-mail, co do którego ma prawo się posługiwać.
 3. Umowa na korzystanie z Usługi Newslettera jest zawarta na czas nie określony.
 4. Adres poczty elektronicznej podany w czasie zawarcia Umowy wykorzystywany jest do przesyłania tylko i wyłącznie zamówionych przez Usługobiorcy informacji tj. informacji marketingowych, materiałów promocyjnych oraz ogólnych informacji na temat produktu.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z Usługi Newsletteru wysyłając oświadczenie o rezygnacji na adres grace@crispygracie.com lub klikając na końcu emaila „Unsubribe” lub „Anulowanie subskrybcji” równoznaczna jest z rozwiązaniem Umowy.

§ 7. Zmiany regulaminu.

 1. Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu z ważnych powodów.
 2. Zmiany wprowadzane są w szczególności w związki ze modyfikacją świadczonych Usług oraz  rozwojem funkcjonalności Serwisu oraz Newsletteru.
 3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać Usługobiorcę z upływem 14 dni od poinformowania Usługobiorcy drogą elektroniczną o treści wprowadzanych zmian. W przypadku gdy Usługobiorca, który nie akceptuje zmian wprowadzonych do Regulaminu, może on w trakcie wskazanego terminu sprzeciwić się ich wprowadzeniu przesyłając e-mail pod adres grace@crispygracie.com. Sprzeciw równoznaczny jest z rezygnacją z Usług świadczonych  przez Usługodawcę.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu regulujące dokonywanie zmian Regulaminu mogą zostać zmienione z ważnych powodów.

§ 8. Reklamacja Usług

 1. Usługodawca stara się zapewnić prawidłowe i nieprzerwane świadczenie Usług. Nieprawidłowości związane ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług Usługobiorca może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grace@crispygracie.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści:
 1. imię i nazwisko Usługobiorcy;
 2. adres poczty elektronicznej za pośrednictwem którego będzie następowała wymiana korespondencji z Usługodawcą;
 3. dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Usługobiorcy, za pomocą poczty elektronicznej:
 1. czy uznaje reklamację;
 2. w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć;
 3. informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

5.  W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamacje o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Usługobiorca przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

6.  Podany e-mail: grace@crispygracie.com Usługobiorca może wykorzystać nie tylko do złożenia reklamacji działania Produktów, ale również w celu zadania pytań, zgłoszenia uwag odnośnie działania Serwisu i Newslettera.

§ 9. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ingeruje w żadne Konto Usługobiorcy i zgromadzone na nim informacje oraz wysyłane wiadomości lub/i dodawane materiały za wyjątkiem gdy Usługobiorca go o to poprosi z uwagi na problemy techniczne, ale także w przypadku wykonywania usług dodatkowych i tylko w takim zakresie.
 2. Usługodawca ma prawo do:
  1. informowania Usługobiorców, drogą elektroniczną, o nowych funkcjonalnościach Serwisu lub ważnych powiadomieniach związanych z Serwisem,
  2. informowania Usługobiorców, drogą elektroniczną, o przydatnych materiałach korzystania z Serwisu,
  3. pytać Usługobiorców o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Serwisu i Produktów. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego i tylko zweryfikowane opinie zostaną upublicznione,
  4. według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usługi, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanej Usługi na rzecz Usługobiorców,
 3. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usługi w sposób stały i nieprzerwany.
 4. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu lub/i Newsletteru z przyczyn technicznych.
 5. Usługodawca w nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, systemów płatności i Newslettera spowodowane siłą wyższą oraz działaniem właścicieli daneych serwisów.
 6. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Usługobiorcy.
 7. Z powodu naruszeń Regulaminu z winy Usługobiorcy Usługodawca może zablokować tymczasowo dostęp do Konta Usługobiorcy lub/i zawiesić świadczenie Usługi i poprosić o złożenie wyjaśnień. W przypadku odnotowania ponownych naruszeń Usługodawca może zablokować dostęp do Konta na czas nieokreślony lub usunąć Konto Usługobiorcy. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
 1. Usługodawcy przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu i Produktów, zarówno w całości jak i do poszczególnych jej elementów, wobec czego korzystanie z rzeczonych utworów w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością Usługobiorcy wobec Usługodawcy.
 2. Usługodawca jest uprawniony do prezentowania w Serwisie lub Newsletterze treści o charakterze marketingowym, w szczególności reklam i materiałów promocyjnych, oraz informacji handlowych Usługodawcy, partnerów Usługodawcy oraz innych podmiotów.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, rzetelność i prawdziwość danych jakie są zawarte w opisach Konta Usługobiorcy oraz tych podanych w czasie komunikacji przez funkcję czatu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności ani nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Usługobiorcę w związku z lub w celu korzystania z Serwisu lub Newsletteru.

§ 10. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Usługobiorcy

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest Usługodawca Grażyna Lesniak, 1100 Farmington Dr., 26, Vacaville 95687.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz Ustawią o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców następuje w celu zawarcia umowy i dostarczania Usług, a także w celu dostarczania Usługobiorcy informacji, na które wyraził wcześniej zgodę.
 4. W ramach zawierania umowy i dostarczania usług Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, adres poczty elektronicznej.
 5. Udostępnianie danych osobowych przez Usługobiorców jest dobrowolny, ale niezbędne do zawacia umowy i realizacji Usługi.
 6. Polityka prywatności i plików cookies udostępniana jest także w Serwisie w zakładce Polityka Prywatności.

§ 10. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Usługobiorcy

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu.
 2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Serwisie przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego Loginu i Hasła.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się:
  1. posługiwać się materiałami, danymi osobowymi lub/i odpowiednio treściami cyfrowymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się nimi (nie mogą naruszać praw osób trzecich),
  2. uprzednio sprawdzić czy spełnia wymagania techniczne do korzystania z Serwisu,
  3. nie korzystać z Serwisu w sposób zakłócający funkcjonowanie Usługi,
  4. nie korzystać z Serwisu w sposób naruszający prawo,
  5. korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się korzystania z Usługi Serwisu w celu prowadzenia działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów, w tym w szczególności zamieszczania materiałów obrażających jakiekolwiek osoby czy też naruszających ich prawa, zawierających groźby, inwektywy, propagujących nienawiść wobec osób lub/i zwierząt bądź w jakikolwiek sposób je szykanujących, zamieszczania materiałów o charakterze pedofilskim, uwidoczniających lub/i propagujących przestępstwo, profanujących, obraźliwych, naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione osób, zamieszczania materiałów atakujących, poniżających lub/i popierających przemoc, zachęcających do popełnienia przestępstwa.
  6. nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Usługobiorców, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Usługobiorców lub osób trzecich,
  7. nie generować nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępna jest Usługa,
  8. nie używać materiałów marketingowych Usługodawcy takich jaki: wideo, content, slogany reklamowe, case study, portfolio,
 4. Usługobiorcy przysługuje prawo do zmiany Hasła w dowolnym momencie.
 5. Usługobiorca zezwala Usługodawcy na korzystanie z materiałów dodanych przez Usługobiorca do promocji Serwisu lub/i usług dodatkowych Usługodawcy,
 6. Prawa i obowiązki przysługujące Usługobiorcy z tytułu zawarcia Umowy nie mogą być przeniesione na inne podmioty lub/i osoby bez wiedzy i zgody Usługodawcy. Usługodawca jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy, który dokonał rejestracji.
 7. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Serwisu tylko i wyłącznie w zakresie własnego użytku.
 8. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Produktów, w całości bądź we fragmentach, w jakiejkolwiek postaci, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 9. Usługobiorcom zaleca się włączenie funkcji GPS w ich urządzeniach, by móc korzystać z funkcji geolokalizacji w Aplikacji, a tym samym ułatwić wyszukiwanie innych Usługobiorców w interesującym ich obszarze na mapie.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosunków prawny wynikających z korzystania z Serwisu, Newslettera jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

Ostatnia aktualizacja regulaminu dnia 27 maja 2023 roku.